ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí výkonu samosprávy a státní správy Obce Návojná.

V souladu s Článkem 13 Obecného Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobní údajů, Obec Návojná tímto poskytuje informace ohledně zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Obec Návojná, IČ: 00226220, Návojná 101, 763 32 Návojná, tel.: +420 577 335 361, email: obec.navojna@seznam.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bronislav Tkadlec, email: bronislav.tkadlec@seznam.cz, tel: +420 724 968 677.

Účely zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti Obce Návojná (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci Obce Návojná) je Obci Návojná přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne Obci Návojná ze zvláštních předpisů.

Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací
Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou jsou osobní údaje ukládány
Osobní údaje jsou u Obce Návojná zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv se obrátit na správce osobních údajů a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Návojná dne 24.5.2018