Povinně zveřejňované informace a poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.  Název Obec Návojná
2. Důvod a způsob založení Obec Návojná jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura Starosta obce (uvolněný)
Místostarosta obce (neuvolněný)
Zastupitelstvo obce – 7 členů
- Finanční výbor
- Kontrolní výbor
- Kulturní a sociální výbor
- Výbor pro sport, mládež a spolkovou činnost
- Výbor pro výstavbu, ekologii a zemědělství
4. Kontaktní spojení
4.1  Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Návojná
Návojná 101
76332 Nedašov
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Návojná 101
76332 Nedašov
4.3 Úřední hodiny Pondělí         8.00 – 15.00
Úterý            7.00 – 15.00
Středa           7.00 – 15.00
Čtvrtek         7.00 – 15.00
Pátek            7.00 – 12.00
4.4 Telefonní čísla 577 335 562
577 335 361
4.5 Čísla faxu Obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.navojna.cz
4.7 Adresa e-podatelny  obec.navojna@seznam.cz
 Podatelna
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: ddabq9i
5. Bankovní spojení 17528661/0100
6. 00226220
7. DIČ CZ00226220
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů Úřední deska
8.2 Rozpočet Úřední deska
9. Žádosti o informace Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci:
- ústně na podatelně obecního úřadu nebo u starosty obce v úředních hodinách
- písemně osobním předáním na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách,
- písemně na poštovní adresu Obec Návojná, Návojná 101, 763 32  Nedašov
- na e-mailové adrese  obec.navojna@seznam.cz
- prostřednictvím datové stránky obce (ID: ddabq9i)
Obec je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k jeho samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:
- těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon,
- utajovaných skutečností,
- informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí,
- informací ohrožujících obchodní tajemství,
- informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení,
- vnitřních pokynů a personálních předpisů.

Více informací nabízí zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. Příjem žádostí a dalších podání Další žádosti, stížnosti, návrhy, podání, podněty apod. lze podat:
- ústně na podatelně obecního úřadu nebo u starosty obce v úředních hodinách
- písemně osobním předáním na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách,
- písemně na poštovní adresu Obec Návojná, Návojná 101, 763 32  Nedašov
- na e-mailové adrese  obec.navojna@seznam.cz
- prostřednictvím datové stránky obce (ID: ddabq9i)
11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zák. č. 106/1999 Sb.
12. Formuláře  
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení životních situací na Portálu veřejné správy
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
Ústava České republiky,
Listina základních práv a svobod,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
14.2 Vydané právní předpisy Obec Návojná vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska
Dokumenty obce
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou pro Obec Návojnou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
17.1 Poskytnuté informace
2019
2017