2. května

  1. Mše svatá v DSS Návojná nebude dnes, ale bude až v pondělí 9. května.
  2. Zastupitelstvo obce Návojná Vás zve na besedu s představením pamětních knih obce Návojná - Kroniky 1896 – 2015. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 05.05.2016 od19:00 hodin na hasičské zbrojnici. K nahlédnutí budou zcela výjimečně zajištěny školní i obecní kroniky Návojné uložené v archivu na Klečůvce. Připravena bude také obrazová prezentace života obce v posledních letech.
  3. Sběr nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční v sobotu 7. května od 8 – 11 hodin u stodoly (vedle hřiště).

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, hemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.
Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

OBJEMNÝ ODPAD

Odpad, který nelze vzhledem ke své velikosti uložit do popelnice.