Sbor dobrovolných hasičů v Návojné

Na základě trvalé hrozby častých požárů a škod jejich vlivem vzniklých se dne 14. srpna 1926 scházejí občané Návojné a její představitelé - starosta Josef Vaněk, č.p. 10, první radní pan František Řehák, č. p. 48, člen obecního zastupitelstva František Řehák, č.p.53 a starosta župy Komenského ve Valašských Kloboukách, bratr Karel Kovalčík, za účelem založení dobro­volného hasičského sboru v obci Návojná. Do sboru se přihlásilo 18 členů činných a 3 čle­nové přispívající,kteří po přečtení a schvá­lení stanov zakládají novou ha­sičskou jednotku pro pomoc bližnímu a ochraně majetku.Tito se usnášejí přistoupiti do svazku župy Komenského 48 ve Val. Kloboukách. První výbor hasičské jednoty měl následující složení:

starosta sboru:   František Vaněk, č.p. 11
místostarosta:  František Šenkeřík, čp. 22
jednatel:  Josef Vaněk, čp. 10

pokladník:  Martin Holba, čp. 77

náčelník:  Vincenc Novák, čp. 41

podnáčelník:  Josef Šenkeřík, čp. 81
revizoři účtů:  Martin Lysák, čp . 5
zbrojíř:  Josef Surý, čp. 32

samaritán:  František Řehák, čp. 48, František Ptáček, čp. 44

náhr. výboru:  Josef Vaněk, čp. 85, Josef Ptáček, čp. 25, Jan Jelínek, čp. 46, Jan Šánek, čp. 28, JanTrochta, čp. 47, Josef Šenkeřík, čp. 49, JosefJurča, čp. 20, JanNovosad, čp. 33

přispívající:  FrantišekŘehák, čp. 53, radní, FrantišekVaculík, čp. 39, Josef Vaněk, čp. 10, starosta

Sbor pracoval horlivě a snažil se, aby dosáhl v co nejkratším čase kvalitního vybavení. Veškeré výdaje na stejnokroj, výzbroj a výstroj byly hrazeny z prostředků získaných při pořádání tanečních zábav. V roce 1928 členové schválili zahájení výstavby hasičského skladiště, kterési sbor za pomoci občanů obce a širokého okolí ještě koncem téhož roku postavil. V roce 1933 byla provedena nadstavba hasičské­ho skladiště o sušící věž na hadice.

Ve válečných letech 1939-1945 byla činnost sboru značně omezena a v podstatě zaměřena na lo­kalizaci a likvidaci požárů.Činnost hasičského sboru zase obnovuje v plné šíři a rozsahu až s příchodem svobody, které se naší obci opět dostalo 1. května 1945. Následně bylo utvořeno družstvo žen, které se zúčastňovalo oslav a provádělo samaritánskou práci. Byla to tato děvčata:

Šánková Marie č. p. 42  

Lysáková Marie č. p. 5

Miklasová Marie č. p. 75 

Šenkeříková Františkač. p. 18

Vaculíková Ludmila č. p. 13 

Lysákova Emilie č. p. 5

Šenkeříková Marie č. p. 22  

Novosádová Zdeňka č. p. 52

Šenkeříková Božena č. p.  49

Janáčová Ludmila č. p. 17

Členové sboru se v těchto letech zúčastňují různých oslav a cvičení i v blízkém okolí. Návojský sbor se také spolupodílí na slavnostním položení a posvěcení základního kamene ke stavbě nové školy. Tato slavnost pro­běhla9. záři roku 1947.

V padesátých letech je práce sboru dobrá, což ukazuje rozšíření členské základny o další členy. Sbor je hodnocen za dobrou práci hasičskou a také  činnost pro obec.

Dne 10. května 1952 kupuje sbor požární auto Chevrolett. V dalším roce je sbor vybaven novou stříkačkou.

V roce 1963 uspořádal sbor okrskovou požární soutěž za účasti všech družstev okrsku. Del­ší dobu se ve sboru mluvilo o práci s mládeží. Proto bylo v roce 1964 sestaveno jedno družstvo žáků pro výcvik a účast na soutěžích. Vedením žáků byl pověřen Fojtík František, čp.38. Příprava a výcvik žáků se ukázal jako dob­rá věc, protože hned na první okrskové soutěži žáci ve své kategorii vítězí a postupují do okresního kola. V dalších letech pak patří mládež z Návojné vždy mezi nejlepší družstva okresu i okrsku.

V roce 1966 v říjnu je požárnímu sboru Návojná přiděleno auto Tatra 805. Členové hasičského sboru nadále upravují a vylepšují požární zbroj­nici přístavbou schodiště, skladem PHM a ven­kovní omítkou, čímž stará budova dostala lepší vzhled.

Mimo tyto práce se členové sboru podílejí na zvelebování životního prostředí a potřeb oby­vatel obce.Sbor samozřejmě zajišťuje svou hlavní náplň - preventivní a represivní činnost. O její kva­litě svědčí i skutečnost, že od r. 1959 do r. 1976 nevznikl v naší obci žádný požár.

V dalších letech se sbor zaměřuje na zlepšení práce s mládeží. V roce 1972 se mladí požární­ci mimo jiné zúčastňují okresní soutěže v mini-kopané v Napajedlích. Tuto akci pořádá okresní výbor SPO. Chlapci dokázali vybojovat postup až do finále, kde jim však už scházely síly na vítězství.

V letech 1979 - 1992 probíhala družba a spolupráce s hasičským sborem ze slovenské Bytče.

V dubnu 1980 byla sboru přidělena nová požár­ní stříkačka PPS 12, která posílila výzbroj, ale hlavně soutěžní družstvo. Zároveň se největší starostí hasičského sboru v Návojné stala nevyhovující hasičská zbrojnice, jelikož původní stavba již nevyhovovala modernímu vybavení a strojovému parku. Proto členové sboru přikročí k výstavbě nové hasičské zbrojnice. V roce 1983 tehdejší MNV Nedašov na žádost ZO SPO Návojná vykupuje rodinný domek pana Vaňka Josefa č.p. 85  a ještě téhož roku je provedena jeho de­molice a postavena kůlna pro materiál a nářadí.Vlastní stavební práce byly započaty v dubnu 1984 a ještě do konce roku byla hotová hrubá stavba.Nová budova hasičské zbrojnice byla dokončena roku 1986, kdy byla zkolaudována a předána hasičům do užívání. Je nutné se zmínit, že  tato zbrojnice byla zbudována za finanční pomoci ONV, ČP,MNV Nedašov a za nezištné pomoci všech  složek v obci a též díky tisícům brigádnických hodin návojských občanů. Také byla v červnu 1986 posílena akceschopnost naší zásahové jednotky automobilovou cisternou CAS 32 na podvozku T 148. V roce 1995 bylo požární auto Tatra 805 vyřazeno a nahrazeno požárním automobilem Avie 31 NK. Hasičská zbrojnice i po modernizaci roku 2011 slouží dodnes. V současné době naši členové svědomitě plní své úkoly, a to jak zásahové družstvo, soutěžní družstva, starší žáci i ostatní členové; zúčastňují se veškerého dění v naší obci a též ve farnosti - naplňují heslo: Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci.

Členská základna SDH Návojná registruje v roce 2014 včetně starších žáků  51 členů.

Výbor SDH pracuje v tomto složení:

starosta SDH: František Šánek č.p. 162,

náměstek starosty SDH:  Václav Janáč č.p. 32 ,

velitel SDH: Václav Naňák č.p. 149,

velitel družstva: Ladislav Vodica č.p. 153, Roman Šimoník č.p. 70, Josef Šenkeřík č.p. 66

jednatel: Michal Naňák, Brumov-Bylnice, Kopec 733,

referent mládeže: František Naňák Brumov-Bylnice 1022,

strojník: Pavel Šánek č.p. 42, Petr Hořák č.p. 40,

hospodář: Aleš Marek č.p. 49,

preventista: Josef Matúšů č.11

revizor: Zdeněk Řehák č.p. 167, Vojtěch Machara č.p. 130,  Karel Naňák č.p.121

kronikář: PhDr. Aleš Naňák č.p. 31 

 

Vedoucí funkcionáři v historii SDH Návojná:

starostové:  

Alois Vaněk č.p. 43, Jan Švach č.p. 67, František Naňák č.p. 8, František Šánek č.p. 162,

velitelé:

Josef Macháč č.p. 2, František Naňák č.p. 6, František Naňák č.p. 8, Václav Naňák č.p. 149,

jednatelé:

Alois Macháč č.p. 111, Václav Janáč č.p. 32, Michal Naňák č.p. 733 Brumov.