Sbor dobrovolných hasičů v Návojné

Na základě trvalé hrozby častých požárů a škod jejich vlivem vzniklých se dne 14. srpna 1926 scházejí občané Návojné a její představitelé - starosta Josef Vaněk, č.p. 10, první radní pan František Řehák, č. p. 48, člen obecního zastupitelstva František Řehák, č.p.53 a starosta župy Komenského ve Valašských Kloboukách, bratr Karel Kovalčík, za účelem založení dobro­volného hasičského sboru v obci Návojná. Do sboru se přihlásilo 18 členů činných a 3 čle­nové přispívající,kteří po přečtení a schvá­lení stanov zakládají novou ha­sičskou jednotku pro pomoc bližnímu a ochraně majetku.Tito se usnášejí přistoupiti do svazku župy Komenského 48 ve Val. Kloboukách. První výbor hasičské jednoty měl následující složení:

 

starosta sboru                      František Vaněk, č.p. 11
místostarosta                       František Šenkeřík, čp. 22
jednatel                                Josef Vaněk, čp. 10

pokladník                             Martin Holba, čp. 77

náčelník                               Vincenc Novák, čp. 41

podnáčelník                          Josef Šenkeřík, čp. 81
revizoři účtů                         Martin Lysák, čp . 5
zbrojíř                                  Josef Surý, čp. 32

samaritán                            František Řehák, čp. 48

František Ptáček, čp. 44

náhr. výboru                        Josef Vaněk, čp. 85

Josef Ptáček, čp. 25

Jan Jelínek, čp. 46

Jan Šánek, čp. 28

JanTrochta, čp. 47

Josef Šenkeřík, čp. 49

JosefJurča, čp. 20

JanNovosad, čp. 33

přispívající                           FrantišekŘehák, čp. 53, radní

FrantišekVaculík, čp. 39

Josef Vaněk, čp. 10, starosta

 

Sbor pracoval horlivě a snažil se, aby dosáhl v co nejkratším čase kvalitního vybavení. Veškeré výdaje na stejnokroj, výzbroj a výstroj byly hrazeny z prostředků získaných při pořádání tanečních zábav. V roce 1928 členové schválili zahájení výstavby hasičského skladiště, kterési sbor za pomoci občanů obce a širokého okolí ještě koncem téhož roku postavil. V roce 1933 byla provedena nadstavba hasičské­ho skladiště o sušící věž na hadice.

 

Ve válečných letech 1939-1945 byla činnost sboru značně omezena a v podstatě zaměřena na lo­kalizaci a likvidaci požárů.Činnost hasičského sboru zase obnovuje v plné šíři a rozsahu až s příchodem svobody, které se naší obci opět dostalo 1. května 1945. Následně bylo utvořeno družstvo žen, které se zúčastňovalo oslav a provádělo samaritánskou práci. Byla to tato děvčata:

Šánková Marie č. p. 42  

Lysáková Marie č. p. 5

Miklasová Marie č. p. 75 

Šenkeříková Františkač. p. 18

Vaculíková Ludmila č. p. 13 

Lysákova Emilie č. p. 5

Šenkeříková Marie č. p. 22  

Novosádová Zdeňka č. p. 52

Šenkeříková Božena č. p.  49

Janáčová Ludmila č. p. 17

 

Členové sboru se v těchto letech zúčastňují různých oslav a cvičení i v blízkém okolí. Návojský sbor se také spolupodílí na slavnostním položení a posvěcení základního kamene ke stavbě nové školy. Tato slavnost pro­běhla9. záři roku 1947.

 

V padesátých letech je práce sboru dobrá, což ukazuje rozšíření členské základny o další členy. Sbor je hodnocen za dobrou práci hasičskou a také  činnost pro obec.

Dne 10. května 1952 kupuje sbor požární auto Chevrolett. V dalším roce je sbor vybaven novou stříkačkou.

V roce 1963 uspořádal sbor okrskovou požární soutěž za účasti všech družstev okrsku. Del­ší dobu se ve sboru mluvilo o práci s mládeží. Proto bylo v roce 1964 sestaveno jedno družstvo žáků pro výcvik a účast na soutěžích. Vedením žáků byl pověřen Fojtík František, čp.38. Příprava a výcvik žáků se ukázal jako dob­rá věc, protože hned na první okrskové soutěži žáci ve své kategorii vítězí a postupují do okresního kola. V dalších letech pak patří mládež z Návojné vždy mezi nejlepší družstva okresu i okrsku.

 

V roce 1966 v říjnu je požárnímu sboru Návojná přiděleno auto Tatra 805. Členové hasičského sboru nadále upravují a vylepšují požární zbroj­nici přístavbou schodiště, skladem PHM a ven­kovní omítkou, čímž stará budova dostala lepší vzhled.

Mimo tyto práce se členové sboru podílejí na zvelebování životního prostředí a potřeb oby­vatel obce.Sbor samozřejmě zajišťuje svou hlavní náplň - preventivní a represivní činnost. O její kva­litě svědčí i skutečnost, že od r. 1959 do r. 1976 nevznikl v naší obci žádný požár.

 

V dalších letech se sbor zaměřuje na zlepšení práce s mládeží. V roce 1972 se mladí požární­ci mimo jiné zúčastňují okresní soutěže v mini-kopané v Napajedlích. Tuto akci pořádá okresní výbor SPO. Chlapci dokázali vybojovat postup až do finále, kde jim však už scházely síly na vítězství.

 

V letech 1979 - 1992 probíhala družba a spolupráce s hasičským sborem ze slovenské Bytče.

 

V dubnu 1980 byla sboru přidělena nová požár­ní stříkačka PPS 12, která posílila výzbroj, ale hlavně soutěžní družstvo. Zároveň se největší starostí hasičského sboru v Návojné stala nevyhovující hasičská zbrojnice, jelikož původní stavba již nevyhovovala modernímu vybavení a strojovému parku. Proto členové sboru přikročí k výstavbě nové hasičské zbrojnice. V roce 1983 tehdejší MNV Nedašov na žádost ZO SPO Návojná vykupuje rodinný domek pana Vaňka Josefa č.p. 85  a ještě téhož roku je provedena jeho de­molice a postavena kůlna pro materiál a nářadí.Vlastní stavební práce byly započaty v dubnu 1984 a ještě do konce roku byla hotová hrubá stavba.Nová budova hasičské zbrojnice byla dokončena roku 1986, kdy byla zkolaudována a předána hasičům do užívání. Je nutné se zmínit, že  tato zbrojnice byla zbudována za finanční pomoci ONV, ČP,MNV Nedašov a za nezištné pomoci všech  složek v obci a též díky tisícům brigádnických hodin návojských občanů. Také byla v červnu 1986 posílena akceschopnost naší zásahové jednotky automobilovou cisternou CAS 32 na podvozku T 148. V roce 1995 bylo požární auto Tatra 805 vyřazeno a nahrazeno požárním automobilem Avie 31 NK. Hasičská zbrojnice i po modernizaci roku 2011 slouží dodnes. V současné době naši členové svědomitě plní své úkoly, a to jak zásahové družstvo, soutěžní družstva, starší žáci i ostatní členové; zúčastňují se veškerého dění v naší obci a též ve farnosti - naplňují heslo: Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci.

 

Členská základna SDH Návojná registruje v roce 2014 včetně starších žáků  51 členů.

 

Výbor SDH pracuje v tomto složení:

starosta SDH: František Šánek č.p. 162,

náměstek starosty SDH:  Václav Janáč č.p. 32 ,

velitel SDH: Václav Naňák č.p. 149,

velitel družstva: Ladislav Vodica č.p. 153, Roman Šimoník č.p. 70, Josef Šenkeřík č.p. 66

jednatel: Michal Naňák, Brumov-Bylnice, Kopec 733,

referent mládeže: František Naňák Brumov-Bylnice 1022,

strojník: Pavel Šánek č.p. 42, Petr Hořák č.p. 40,

hospodář: Aleš Marek č.p. 49,

preventista: Josef Matúšů č.11

revizor: Zdeněk Řehák č.p. 167, Vojtěch Machara č.p. 130,  Karel Naňák č.p.121

kronikář: PhDr. Aleš Naňák č.p. 31 

 

 

Vedoucí funkcionáři v historii SDH Návojná:

 

starostové:  

Alois Vaněk č.p. 43, Jan Švach č.p. 67, František Naňák č.p. 8, František Šánek č.p. 162,

 

velitelé:

Josef Macháč č.p. 2, František Naňák č.p. 6, František Naňák č.p. 8, Václav Naňák č.p. 149,

 

jednatelé:

Alois Macháč č.p. 111, Václav Janáč č.p. 32, Michal Naňák č.p. 733 Brumov.